všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky ("Podmienky") upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás ako predávajúcich v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom e-shopu na webových stránkach www.dobrakozmetika.sk

Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete tu /sprievodca-nakupom/ochrana-osobnych-udajov/

Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás.

Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom e-shope, bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito Podmienkami.

 

1. základné definície

1.1   Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;

1.2   Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;

1.3   Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4   DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;

1.5   e-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese www.dobrakozmetika.sk, na ktorom bude prebiehať nákup Tovaru;

1.6   Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;

1.7   My sme spoločnosť Fortis DK s.r.o., so sídlom Opatovská cesta 59, 040 01 Košice, IČO 36581712, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, oddiel Sro, vložka č. 15148/V,  e-mail objednavky@fortis-slovakia.com, telefónne číslo +421 55 7297 481, právnymi predpismi označovaná ako predávajúci;

1.8   Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;

1.9   Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na e-shope;

1.10 Zákaznícky účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv;

1.11 Vy ste osoba nakupujúca na Našom e-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;

1.12 Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom e-shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie Objednávky.

 

2. všeobecné ustanovenia a poučenie

2.1 Kúpa Tovaru je možná len cez webové rozhranie e-shopu.
 
2.2 Pri nákupe Tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednaní Tovaru                       budeme teda považovať za správne a pravdivé.
 

3. uzatvorenie zmluvy

3.1 Zmluvu s Nami je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.
 
3.2 Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom e-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
 
3.3 K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na e-shope vytvorili návrh Objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:
 

a) Informácie o nakupovanom Tovare (na e-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom "Do košíka");

b) Informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH, spôsobe platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci používateľského prostredia e-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného Tovaru a spôsobu jeho doručenia;

c) Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa; 

3.4 V priebehu tvorby návrhu Objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla "OBJEDNAŤ s povinnosťou platby" Objednávku vytvoríte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše oboznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami a Podmienkami ochrany osobných údajov, v opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť. K potvrdeniu a súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla " OBJEDNAŤ s povinnosťou platby" budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.
 
3.5 Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, kedy Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky. Potvrdením Objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi Nami a Vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu objednania tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
 
3.6 Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte mailovou formou alebo telefonicky.
 
3.7 V prípade, že v rámci e-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena najmä v dôsledku technickej chyby, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, kedy ste dostali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie novej Zmluvy v zmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte. V prípade, že Našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je navyše číslica.
 
3.8 V momente, kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok  na zaplatenie Celkovej ceny.
 
3.9 V prípade, že máte zriadený Zákaznícky účet, môžete urobiť Objednávku prostredníctvom neho. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť už zadaných údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Zákazníckeho účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.
 
3.10 V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Ak tak urobíte, bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou.
 

4. zákaznícky účet

4.1  Na základe Vašej registrácie v rámci e-shopu môžete pristupovať do svojho Zákazníckeho účtu.
 
4.2  Pri registrácii Zákazníckeho účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.
 
4.3 Prístup k Zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom, ktoré si sami zvolíte. Ohľadom týchto prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.
 
4.4 Zákaznícky účet je osobný a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.
 
4.5 Váš Zákaznícky účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho dlhšie než 24 mesiacov nevyužívate, či v prípade, kedy porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.
 
4.6 Zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.
 

5. cenové a platobné podmienky, výhrada vlastníckeho práva

5.1 Cena je vždy uvedená v rámci e-shopu, v návrhu Objednávky a v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci e-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.
 
5.2 Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.
 
5.3 Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:
 
a) Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 72 hodín. V prípade, že úhrada v danom limite nebude realizovaná, Objednávka sa zruší.
 
b) Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu Shoptet Pay, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/sk/vseobecne-obchodne-podmienky-sluzby-shoptet-pay/.  V prípade platby kartou online je Celková cena splatná okamžite.
 
c) Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.
 
5.4 Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. Faktúra bude pre Vás dostupná v Zákazníckom účte, ak ho máte zriadený.
 
5.5 Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.
 

6. doručenie tovaru, prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy

 
6.1 Tovar Vám bude doručený spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:
 
a) Osobný odber na výdajných miestach spoločností Slovak Parcel Service a Packeta;
 
b) Doručenie prostredníctvom kuriérskych spoločností Slovak Parcel Service a Packeta.
 
6.2 Tovar je možné doručiť iba v rámci Slovenskej republiky.
 
6.3 Tovar sme Vám povinní doručiť bezodkladne. Pri plnení Zmluvy môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín doručenia Vami objednaného Tovaru. O zmene termínu doručenia a o novom predpokladanom termíne doručenia objednaného Tovaru Vás budeme e-mailom bezodkladne informovať, pričom Vaše právo odstúpiť od Zmluvy týmto nie je dotknuté. Súčasťou Nášho oznámenia o novom termíne doručenia Tovaru je aj Naša žiadosť adresovaná Vám na vyjadrenie, či trváte na dodaní Vami objednaného Tovaru v novom termíne. 
 
6.4 Pri preberaní Tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.
 
6.5 V prípade vyzdvihnutia Tovaru na výdajnom mieste je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia zdokumentovať túto skutočnosť odfotografovaním a bezodkladným oznámením dopravcovi a Nám.
 
6.6 Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný Tovar neprevezmete podľa predchádzajúcej vety, e-mailom Vám oznámime, kde si môžete Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo Vám Tovar na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy ste si mali Tovar prevziať, opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením Tovaru. V prípade, kedy porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Ak Tovar neprevezmete ani v dodatočnej lehote, vzniká Nám právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Ak sa rozhodneme predmetné právo vykonať, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie Tovaru,  prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne. 
 
6.7 Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo v Zmluve dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.
 
6.8 Nebezpečie škody na Tovare na Vás prechádza v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, keď Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto Podmienok, prechádza na Vás nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru v okamihu, kedy ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.
 

7. práva zo zodpovednosti za vady

7.1 úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady
 
7.1.1 Zaväzujeme sa, že Vám Tovar dodáme v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.
 
7.1.2 Zodpovedáme za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
 
7.1.3 Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru z Vašej strany. To neplatí pri Tovare, na ktorom je vyznačená doporučená doba spotreby počas ktorej si výrobok zachováva svoje vlastnosti a funkcie, pri tomto Tovare možno uplatniť právo z vadného Tovaru maximálne do vyznačenej doby spotreby.
 
7.1.4 Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru z Vašej strany.
 
7.1.5 Vaše práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatníte v záručnej dobe.
 
7.2 Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru podľa čl. 6.8 Podmienok je Tovar bez vád, najmä, že:
 
a) má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu Tovaru očakávať;
 
b) je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé;
 
c) je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;
 
d) spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi;
 
e) nie je zaťažené právami tretích strán.
 
7.3 podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)
 
7.3.1 Ak je Vám Tovar doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, žiadame Vás, aby ste takýto Tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám túto skutočnosť bezodkladne oznámili na telefónnom čísle +421 55 7297481 alebo e-mailom na objednavky@fortis-slovakia.com. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu (do 24 hodín od prevzatia Tovaru) uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 7.4.1. nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, nebudeme prihliadať.
 
7.3.2 Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 7.4.1. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Tovare zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
 
7.3.3 Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady Tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením. Právo zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod.
 
7.3.4 Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak ste o vade vedeli pred prevzatím Tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Ceny Tovaru.
 
7.4 uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)
 
7.4.1 V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 7.2, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu, či listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Podmienok.
 
7.4.2 Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady Tovaru a Vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý máte záujem dostať vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8., si uplatňujete.
 
7.4.3 Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u Nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.
 
7.4.4 Za deň začatia reklamačného konania považujeme deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi (podľa bodu 7.4.3). V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si od Vás  vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho doplneného podania.
 
7.4.5 Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle bodu 7.4.4. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia Našej výzvy podľa bodu 7.4.4. tohto článku, budeme považovať Vaše podanie za neopodstatnené.
 
7.5 vybavenie reklamácie
 
7.5.1 Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8.) uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie. 
 
7.5.2 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od Zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné. 
 
7.5.3 O vybavení reklamácie sme povinní Vám vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, Tovar vymeníme za nový tovar alebo Vám vrátime zaplatenú Cenu Tovaru, ak sa nedohodneme inak. 
 
7.5.4 Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu Tovaru odstránime bez zbytočného odkladu. 
 
7.5.5 Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak Nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
 
7.5.6 Namiesto odstránenia vady Tovaru môžeme vždy vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti. 
 
7.5.7 Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Tovar mohli riadne užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu          Tovaru alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. 
 
7.5.8 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru. 
 
7.5.9 Reklamáciu vybavíme výmenou Tovaru, vrátením Ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.
 
7.6 Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia Tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a zákonom č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).
 
7.7 Ak si uplatníte reklamáciu Tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy Tovaru, môžeme Vašu reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia od Vás nebudeme vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie Vám poskytneme najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie;
 
7.8 Máte právo uplatniť si právo zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.
 
7.9 Týmto sme Vás riadne poučili o Vašich  právach, ktoré Vám vyplývajú z § 622 a z § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením Zmluvy potvrdzujete, že ste mali možnosť prečítať si podmienky reklamácie Tovaru.
 

8. odstúpenie od zmluvy

8.1 K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
 
8.2 V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Podmienok.
 
8.3 Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy predaj Tovaru uzavretého v ochrannom  obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 
8.4 Lehota na odstúpenie podľa čl. 8.2 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.
 
8.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než Tovar fyzicky preberieme a skontrolujeme neporušenosť Tovaru. Tovar Nám prosím vracajte čistý.
 
8.6 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok ste povinní v lehote do 14 dní od prevzatia Tovaru, Nám Tovar zaslať, pričom  nesiete náklady na vrátenie Tovaru. Lehota je zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 
8.7 Za škodu zodpovedáte v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní.
 
8.8 My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás spravodlivo požadovať, nie sme schopní Vám Tovar dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za Tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar Vám vrátime rovnakým spôsobom akým ste Celkovú cenu uhradili Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 
 
8.9 Od Zmluvy sme oprávnení odstúpiť aj v prípade, ak ste Tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa, keď Vám vznikla povinnosť Tovar prevziať.
 

9. podávanie podnetov a sťažností

9.1 Ako spotrebiteľ ste oprávnení podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: objednavky@fortis-slovakia.com
 
9.2 O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.
 
9.3 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, so sídlom: Košice 040 01, Vrátna 3, tel. č. +421 55 6227655.
 
9.4 Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.
 

10. alternatívne riešenie sporu so spotrebiteľmi

10.1 Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: objednavky@fortis-slovakia.com, ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).
 
10.2 Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 
10.3 Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. 
 
10.4 Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
 

11. Záverečné ustanovenia

11.1  Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená v Našich identifikačných údajoch. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Zákazníckom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.
 
11.2  Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny.
 
11.3  V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.
 
11.4  Prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.
 
11.5  Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.
 
11.6  Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji  na diaľku.
 
11.7  Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 1.4.2024.
 
 
 

 

Príloha č. 1 - Formulár pre reklamáciu

adresát:
Fortis DK s.r.o., Opatovská cesta 59, 040 01 Košice, IČO: 36581712
 

Uplatnenie reklamácie

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa bydliska:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):

 

Popis a rozsah vád tovaru:

 

Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

Prílohy:

Dátum:

Podpis:

 

Príloha č. 2 - Formulár prE odstúpenie od zmluvy

adresát:
Fortis DK s.r.o., Opatovská cesta 59, 040 01 Košice, IČO: 36581712

 

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):

 

Dôvod vrátenia tovaru:

 

Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Dátum:

Podpis:

Podmienky ochrany osobných údajov

Členenie dokumentu:

  1. Obsah a účel dokumentu
  2. Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?
  3. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?
  4. Na aké účely osobné údaje spracovávame, dĺžku obdobia ich uchovávania a čo nás k tomu oprávňuje?
  5. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám.
  6. Informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov.

I. Obsah a účel dokumentu

  1. Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré poskytujú návštevníci webovej stránky www.dobrakozmetika.sk, naši zákazníci a záujemcovia o naše služby a produkty. 
  2. Účelom dokumentu je oboznámiť Vás (subjekty údajov) s Vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi nakladané.
  3. Vážime si Vašu dôveru, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete, a preto postupujeme pri ich spracovaní podľa zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a nakladanie s osobnými údajmi prispôsobujeme Nariadeniu (EU) 2016/679, t.j. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov, ktoré vstúpilo do platnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

 

II. Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Fortis DK s.r.o., so sídlom Opatovská cesta 59, 040 01 Košice,
IČO 36581712
IČ DPH SK2021846497
zapísaná v obchodnom registri, vedenom na Mestskom súde Košice, oddiel Sro, vložka 15148/V
(ďalej len „Správca“)
 

e-mail: fortis@fortis-slovakia.com

webová stránka: www.dobrakozmetika.sk

 

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť predovšetkým o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webových stránkach, uvedením údajov do zriadeného užívateľského účtu na našom webe, poskytnutie údajov pri príprave zmlúv a súvisiacich dokumentov a v súvislosti s realizáciou zmlúv (t.j. v súvislosti s dodaním tovaru), pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikácii typu skype, FB, Messenger).

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácií, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).

Spracovávame tiež údaje, ktoré sami zverejníte na internete a predovšetkým na sociálnych sieťach (napr. Facebook).

Pokiaľ na spracovanie niektorých osobných údajov pre konkrétne účely spracovania musíme mať Váš súhlas, potom takéto údaje pre daný účel spracovávame len s Vašim súhlasom.

Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, iba v niektorých prípadoch by sme Vám bez poskytnutia údajov neboli schopní dodať objednaný tovar (napr. pokiaľ ho máme zaslať na konkrétnu adresu a tú by ste neuviedli), na to Vás vždy upozorníme. Povinne nám údaje poskytujete iba v prípadoch, kedy tak priamo nariaďuje zákon. Osobné údaje môžu spadať do kategórie „bežných osobných údajov“ alebo môže ísť o zvláštne kategórie údajov, t.j. citlivé údaje, kedy pre ich spracovanie právne predpisy stanovia prísnejšie podmienky.  

A. Bežné osobné údaje, ktoré spracovávame:
meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, IP adresa, cookies, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si u nás objednali a kúpili.

B. Zvláštne kategórie osobných údajov („citlivé“ osobné údaje), ktoré spracovávame:
Nespracovávame žiadne zvláštne kategórie osobných údajov.

 

IV. Na aké účely osobné údaje spracovávame, dĺžku obdobia ich uchovávania a čo nás k tomu oprávňuje?

A. Spracovávanie osobných údajov za účelom uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných povinností

Aby sme s Vami mohli uzatvoriť zmluvu a dodať Vám objednaný tovar/produkty a viesť s tým súvisiacu komunikáciu s Vami, spracovávame tieto bežné osobné údaje:

Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, IP adresa, cookies, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si od nás objednali a kúpili. 

Právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi nami. Touto povinnosťou je dodanie tovaru. Pritom nemusí ísť výlučne o zmluvu uzatvorenú v klasickej tlačenej forme, vlastnoručne podpísanú. Môže ísť napr. aj o zmluvu uzatvorenú ústne, telefonicky alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a našim potvrdením takejto objednávky.

Na tento účel osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje využívané pre účely plnenia právnych povinností alebo pre účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

B. Spracovanie osobných údajov pre splnenie povinností z účtovných, daňových a ďalších právnych predpisov

Aby sme splnili povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, predovšetkým v oblasti účtovníctva, daňového práva a archivácie a povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z.z.., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu („AML zákon“), spracovávame tieto údaje:
meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si od nás objednali a kúpili.

Doba, po ktorú sú údaje spracovávané je stanovená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám povinnosť ich spracovania ukladajú (10 rokov).

C. Spracovanie osobných údajov pre účely oprávnených záujmov našich alebo tretej osoby

Oprávnený záujem môže pokrývať celú radu situácii. Preto Vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame:

Oprávneným záujmom je ochrana a preukázanie našich práv a právnych nárokov, predovšetkým z uzatvorených zmlúv alebo spôsobenej škody. Pre tieto účely spracovávame osobné údaje po dobu 4 rokov po skončení zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, pokiaľ k uzatvoreniu zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacím lehotám nárokov so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusíte dozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou. Na tieto účely sú uchovávané údaje zo zmluvy a našej vzájomnej komunikácie

Oprávneným záujmom je tiež priamy marketing. Pre zasielanie obchodných oznámení budeme spracovávať tieto osobné údaje našich klientov.

Meno, priezvisko, e-mail. Zasielanie obchodných oznámení na Váš mail môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť, kliknutím na odkaz v mailu uvedený.


Aby sme Vám mohli ponúkať produkty a služby na mieru a zasielať iba také ponuky a informácie, ktoré Vás nebudú zbytočne zahlcovať a budú pre Vás naopak prínosom, máme našu databázu kontaktov a osobných údajov členenú do viacerých zoznamov. Pokiaľ si napríklad prajete zasielanie informácií o našich novinkách, automaticky sa Váš e-mailový kontakt zaradí do databázy „zasielanie noviniek“, Rovnako, keď nám pošlete objednávku z webu, zaradí sa Váš kontakt do zoznamu typu „objednané“ a po zaplatení do „zaplatené“ a v takom okamihu je to pokyn pre expedíciu tovaru atď. Časť tohto automatizovaného spracovania tak slúži priamo pre splnenie našich zmluvných povinností, časť je použitá pre bežný marketing (teda spadá do kategórie oprávneného záujmu). Pokiaľ by toto „triedenie“ údajov bolo prevádzané vo veľkom rozsahu, „špecializovane“, potom by sme ho už mohli realizovať iba na základe Vášho súhlasu (a ten môžete potom kedykoľvek zrušiť, ako je popísané v ďalšej časti tohto dokumentu)

D. Spracovanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu

Pokiaľ nám udelíte svoj súhlas, budeme spracovávať Vaše osobné údaje k zasielaniu našich produktov. Váš súhlas budeme k tomuto spracovaniu potrebovať v prípade, že nie ste  našim zákazníkom.

Pred tým, než nám Váš súhlas dáte, budeme Vás informovať o tom, akých údajov a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude Váš súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ však niektoré Vaše osobné údaje  spracovávame aj na základe iného právneho titulu (viď písmena A a C vyššie), budeme pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní Vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účelom súhlas nie je potrebný.

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

So zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov. Predovšetkým ide o spolupracujúce firmy účtovné, prepravné, poskytovateľov dátových úložísk a softwarových aplikácií.

S týmito firmami máme uzatvorené písomné zmluvy, v ktorých je dohodnuté plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, aby Vaše údaje zostali v bezpečí.

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, pokiaľ nám takú povinnosť ukladá zákon (t.j. predovšetkým v prípade uskutočnenia kontroly, pri ktorej je daný orgán oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať).

VI. Informácie o ďalších Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

A. Právo na prístup k osobným údajom
Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje a pokiaľ áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

B. Právo na opravu osobných údajov
Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účel spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“)
V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, kedy sa výmaz neuskutoční).

D. Právo na obmedzenie spracovania
 V prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov.

E. Právo na prenositeľnosť údajov
Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak to je technicky uskutočniteľné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému správcovi.

F. Právo vzniesť námietku
V prípadoch, kedy osobné údaje spracovávame pre účely oprávnených záujmov, máte právo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu a potom ďalej nebudeme údaje spracovávať, pokiaľ náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Pokiaľ je oprávneným záujmom priamy marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania pre účely priameho marketingu.

G. Právo podať sťažnosť u dozorného úradu
Pokiaľ sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade i ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/

VII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie Vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie otázky k spracovaniu Vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese fortis@fortis-slovakia.com. Správou na tento mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete tiež priamo uplatniť Vaše práva, o ktorých píšeme v článku VI. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pre účely overenia toho, že požiadavka je uplatnená priamo Vami, Vás môžeme ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavku si primeraným spôsobom overiť. To isté platí i pre prípadnú telefonickú a podobnú komunikáciu.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránke www.dobrakozmetika.sk

 

Toto znenie je účinné od 1.4.2024